ท่านสามารถแจ้งรายชื่อ และขอรายละเอียด 086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727 หรือติดต่อผ่าน Line ID : 9npu9
ถามมา/ตอบไปกับวิทยากร

 อ.นันวิทย์ เงียวชัยภูมิ แฟนเพจ

ข่าวสารท้องถิ่น

 หนังสือราชการ สถ.

 ชุมชนคนท้องถิ่น

 รหัส อปท.

ข้อมูล อปท.

 ระบบ ข้อมูล กลาง

 ระบบ E-Plan

เว็บลิงค์น่าสนใจ
ผู้สนับสนุนโครงการ
เว็บลิงค์
 ไลน์สายตรงทีมงาน
อบรมกับ 9npu99NPU9

ศูนย์ดำรงธรรมผู้สนับสนุนโครงการ

เว็บลิงค์ 

ผู้สนับสนุนโครงการผู้สนับสนุนโครงการ

 

มุมข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
 # เข้มข้น ! แบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
# คุ้มค่า
!! การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามเกณฑ์ใหม่
# วิทยากร จากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อ.ปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อ.จิรพัฒน์ น้อยเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "วิธีปฏิบัติการจัดทำแบบประเมิน (การปรับปรุงตำแหน่ง และการเลื่อนระดับ)
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
และการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามเกณฑ์ใหม่
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร”

จ.ขอนแก่น วันที่ 22– 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง
Download! โครงการฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727


     
 # เข้มข้น ! กับเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
# คุ้มค่า
!!กับการบรรยายทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเห็นภาพและเข้าใจทันที!

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0
และเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสมรรถนะของบุคลากรตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ”

รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จ.สงขลา
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเรีอนแพ รอยัลฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ 3 วันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมสบาย จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ 4 วันที่ 11 – 13 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมทีค การ์เดนท์ รีสอร์ท จ.เชียงราย
รุ่นที่ 5 วันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 6 วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเต็ล จ.ชลบุรี่

Download! หนังสือโครงการฝึกอบรม

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น และการโอนงบประมาณ
การเบิกจ่ายเงิน และการกันเงิน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ของกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์
การช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัยและการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช.
พร้อมกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบทประเทศไทย ๔.๐”

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จ.สงขลา
รุ่นที่ 3 วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเนวาด้าฯ จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

Download! หนังสือโครงการฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727


     
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“เจาะลึกกับกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำสัญญา ารบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้า
งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e-market และ e-bidding พร้อมกับรู้ทันหลักกฎหมายปกครอง
และคดีปกครองที่เกี่ยวกับการพัสดุเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติราชการที่ดี
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามบรรทัดฐานทางปกครอง”

ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

Download! หนังสือโครงการฝึกอบรม


---------------------------------------------

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“เทคนิคการแก้ปัญหาและกรณีศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง การควบคุมงานก่อสร้าง
กลยุทธ์การปฏิบัติงานพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดทำสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
และหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองที่เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการปฏิบัติราชการที่ดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ตามบรรทัดฐานทางปกครอง ”

รุ่นที่ 3 วันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเอเชี่ยน จ.สงขลา

Download! หนังสือโครงการฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727


     
 


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“ เทคนิคการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับใหม่)
พร้อมกลยุทธ์แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องในองค์กร โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑”

รุ่นที่ 5 วันที่ 6– 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
รุ่นที่ 6 วันที่ 13– 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 7 วันที่ 27 ก.พ.– 1 มี.ค. พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จ.สงขลา

Download! หนังสือโครงการฝึกอบรม


---------------------------------------------

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 


# บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้ามพลาด!

โครงการอบรม
หลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในยุค ๔.๐ สำหรับพนักงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

Download! หนังสือเชิญฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 


โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร เจาะลึกกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายจัดตั้ง (ใหม่) พร้อมกับเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย พร้อมกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิกฯ (พัทยากลาง) จ.ชลบุรี


Download! หนังสือเชิญฝึกอบร


ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 

   


 
 
ลิ้งค์ข่าวเปิดสอบงานราชการ
เว็บลิ้งค์สำคัญภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน สถ. มาตรฐานการให้บริการ สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.ส.ท. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน จ.ส.ท. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบราชการ
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) คุณภาพชีวิตท้องถิ่น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 31 – 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ่ จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ่ จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560
ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2560
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมรอยัลแม่โขง จ.หนองคาย
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมไดมอนด์หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2559
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็่ล จ.อุดรธานี

ที่อยู่ศูนย์ประสานงานฯ เลขที่ 73 ซ.พุทธบูชา 35 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Copyrights © 2009 www.9npu9.com All Rights Reserved.


webs counters
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
        

รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ