ท่านสามารถแจ้งรายชื่อ และขอรายละเอียด 086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727 หรือติดต่อผ่าน Line ID : 9npu9
ดาวน์โหลด
หนังสือโครงการฝึกอบรม


การเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งของ อปท.ฯ
4 รุ่น
เชียงใหม่ /อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา/ ขอนแก่น / ระยอง

----------------------------------

การตรวจรับพัสดฯุ
3 รุ่น จ.เชียงใหม่ / อ.หาดใหญ่ จ..สงขลา /จ.ขอนแก่น
----------------------------------

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ.ขอนแก่น/ จ.อุบลราชธานี
----------------------------------

ข่าวสารท้องถิ่น

 หนังสือราชการ สถ.

 ชุมชนคนท้องถิ่น

 รหัส อปท.

ข้อมูล อปท.

 ระบบ ข้อมูล กลาง

 ระบบ E-Plan

เว็บลิงค์น่าสนใจ
ผู้สนับสนุนโครงการ
เว็บลิงค์


ไลน์สายตรงทีมงาน
อบรมกับ 9npu9


9NPU9
ศูนย์ดำรงธรรมผู้สนับสนุนโครงการ
เว็บลิงค์

ผู้สนับสนุนโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการ

 

 
วิทยากรผู้บรรยาย

พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
ผู้อำนวยการประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผอ.ธีรยุทธ สําราญทรัพย
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
สำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
ผอ.ประวิทย์ เปรื่องการ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุธรณ์และร้องทุกข์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
ผอ.วิภา ธูสรานนท์
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ.บุญตา คงศรี
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม
หัวหน้างานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักบริหารงานคลังฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ.อุษณีย์ ทอย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบัญชี งานระเบียบเบิกจ่าย
สำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   
อ.เทพสุริยา สะอาด
สังกัดส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ.อาทิตยา พยาบาล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบัญชี งานระเบียบเบิกจ่าย
สำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
อ.สุริยะ หินเมืองเก่า
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพััฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ.นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
   
อ.จอมขวัญ ศรีศิลป์
หัวหน้าฝ่ายคดีละเมิด สังกัดส่วนคดี สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ.สุนันทา ดุลจำนงค์
ที่ปรึกษาชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   
อ.สรัญญา แปะทอง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ.สมชาย หนองฮี
ประธานหลักสูตร : บริษัทกู้ดทอร์คอาคาเดมี่ จำกัด
 
ที่อยู่ศูนย์ประสานงานฯ เลขที่ 73 ซ.พุทธบูชา 35 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Copyrights © 2009 www.9npu9.com All Rights Reserved.