ท่านสามารถแจ้งรายชื่อ และขอรายละเอียด 086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727 หรือติดต่อผ่าน Line ID : 9npu9
ดาวน์โหลด
หนังสือโครงการฝึกอบรม


การเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งของ อปท.ฯ
4 รุ่น
เชียงใหม่ /อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา/ ขอนแก่น / ระยอง

----------------------------------

การตรวจรับพัสดฯุ
3 รุ่น จ.เชียงใหม่ / อ.หาดใหญ่ จ..สงขลา /จ.ขอนแก่น
----------------------------------

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ.ขอนแก่น/ จ.อุบลราชธานี
----------------------------------

ข่าวสารท้องถิ่น

 หนังสือราชการ สถ.

 ชุมชนคนท้องถิ่น

 รหัส อปท.

ข้อมูล อปท.

 ระบบ ข้อมูล กลาง

 ระบบ E-Plan

เว็บลิงค์น่าสนใจ

ผู้สนับสนุนโครงการ
เว็บลิงค์


ไลน์สายตรงทีมงาน
อบรมกับ 9npu9


9NPU9
ศูนย์ดำรงธรรม


ผู้สนับสนุนโครงการ
เว็บลิงค์

 
 

ผู้สนับสนุนโครงการ
ผู้สนับสนุนโครงการ

 

 
ดาวน์โหลด ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือคู่มือ/หนังสือสั่งการ (การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)

      

หนังสือ ว692 ลว.31 มี.ค.59
การประเมินผล
หนังสือ ว652 ลว.28 มี.ค.59
วิธีการจ่ายเงินเดือน
หนังสือ ว25 ลว.7 มี.ค.59 งานบุคคลในระบบแท่ง
หนังสือ ว468 ลว.7 มี.ค.59 กำหนดมาตรฐานทั่วไป
       
หนังสือ ว23 ลว.3 มี.ค.59
บทเฉพาะกาล
หนังสือ ว439 ลว.2 มี.ค.59
การระบุตำแหน่งในบัตร
หนังสือ ว22 ลว.1 มี.ค.59 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
หนังสือ ว2 ลว.16 ก.พ.59 กำหนดมาตรฐานทั่วไป
       
หนังสือ ว293 ลว.9 ก.พ.59
วิธีการจ่ายเงินเดือน
หนังสือว0460 ลว.25 ม.ค.59
การแต่งเครื่องแบบ
หนังสือ ว12 ลว.20 ม.ค.59 รับโอนข้าราชการ
หนังสือ ว71 ลว.12 ม.ค.59 การจ่ายเงินเดือน(ฉ.5)
       
หนังสือ ว1 ลว.4 ม.ค.59
แจ้งระงับงานบุคคล
หนังสือ ว138 ลว.30 ธ.ค.58
การคำนวนภาระ คชจ.
หนังสือ ว137 ลว.30 ธ.ค.58 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
หนังสือ ว136 ลว.29 ธ.ค.58 โครงสร้างส่วนราชการ
       
หนังสือคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
หนังสือคู่มือสมรรถนะ
ประจำตำแหน่งงาน
หนังสือคู่มือสมรรถนะหลัก
หนังสือคู่มือสมรรถนะ
ประจำผู้บริหาร
       
coming soon coming soon coming soon coming soon
       
coming soon coming soon coming soon coming soon
       
ขอขอบคุณการอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อคนท้องถิ่นจาก Website และ facebook
Cr. ท่าน ผอ.ชนินทร์ ราชมณี / FB Localtrain / localtrain57.com
Cr. http://thongthinlaw.blogspot.com/
 
ดาวน์โหลด ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ

     

หนังสือ ว2158 ลว.20 เม.ย.59
หารือการเบิกเบี้ยประชุม
หนังสือ ว794 ลว.20 เม.ย.59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หนังสือ ว788 ลว.20 เม.ย.59
ภารกิจ พรบ.พิษสุนัขบ้า
หนังสือ ว2089 ลว.12 เม.ย.59
อบรมดูงานของ อปท.
ระเบียบพัสดุ อปท.
ระเบียบ คชจ.การเดินทาง
ไปราชการปี 55
ระเบียบการเดินทางไป
ราชการปี 58 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบการฝึกอบรมปี 57
       
ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ปี 47
ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯปี 48
(ฉบับที่ 2)
ระเบียบเบิกจ่ายเงินฯปี 58
(ฉบับที่ 3)
ระเบียบหลักเกณฑ์ การนำเงินรายได้ฯ ปี 51
       
หนังสือ ว1918 ลว.16 มิ.ย.52
เงินรายได้สถานศึกษา
หนังสือ ว2235 ลว.17 พ.ย.52
เรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา
หนังสือ ว495 ลว.9 มี.ค.58 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
หนังสือ ว1452 ลว.27 พ.ค.41 การจ้างเหมาบริการ
       
หนังสือ ว1562 ลว.15 พ.ค.50
การเบิกค่าตอบแทน OT
หนังสือ ว2697 ลว.15 มิ.ย.55
เงินอุดหนุนการกีฬา
หนังสือ ว3050 ลว.22 ก.พ.43 งบช่วยเหลือประชาชน
หนังสือ ว1802 ลว.12 ก.ย.48 สรรพากรอายัดสิธิเรียกร้อง
       
หนังสือ ว2381 ลว.28 ก.ค.48
ค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.
หนังสือ ว3072 ลว.29 ก.ย.57
เบิกจ่ายโบนัสปี 55-56
หนังสือ ว3161ลว.12 ต.ค.53 การใช้จ่ายเงินสะสม อปท.
หนังสือ ว3199 ลว.15 ต.ค.53 แข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
       
หนังสือ ว3632 ลว.21 ธ.ค.41
การโอนสิทธิเรียกร้อง
หนังสือ ว2150 ลว.27 พ.ค.56
การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
หนังสือ ว4288 ลว.24 ธ.ค.52 การเบิกโบนัส
หนังสือ ว74 ลว.8 ม.ค.53 การตั้งงบฯ หมวดเงินอุดหนุน
       
หนังสือ ว3456 ลว.19 มิ.ย.58
ซักซ้อมงบประมาณปี 2559
หนังสือ ว475 ลว.8 มี.ค.59
รูปแบบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
หนังสือ ว1438 ลว.10 มี.ค.59 การใช้จ่ายเงินสะสม
หนังสือ ว129 ลว.14 ม.ค.59 การเบิกจ่ายทุนการศึกษา
       
หนังสือ 24402 ลว.29 ธ.ค.58
ขอหารือการเบิกทุนการศึกษา
หนังสือ ว1199 ลว.29 ก.พ.59
การเบิกค่ารักษาพยาบาล
หนังสือ ว145 ลว.21 มี.ค.59 ขยายเวลาการจัดหาพัสดุ
ระเบียบการทุจริตในภาครัฐ
       
 
 
ที่อยู่ศูนย์ประสานงานฯ เลขที่ 73 ซ.พุทธบูชา 35 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Copyrights © 2009 www.9npu9.com All Rights Reserved.