ท่านสามารถแจ้งรายชื่อ และขอรายละเอียด 086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727 หรือติดต่อผ่าน Line ID : 9npu9
ถามมา/ตอบไปกับวิทยากร

 อ.นันวิทย์ เงียวชัยภูมิ แฟนเพจ

ข่าวสารท้องถิ่น

 หนังสือราชการ สถ.

 ชุมชนคนท้องถิ่น

 รหัส อปท.

ข้อมูล อปท.

 ระบบ ข้อมูล กลาง

 ระบบ E-Plan

เว็บลิงค์น่าสนใจ
ผู้สนับสนุนโครงการ
เว็บลิงค์
 ไลน์สายตรงทีมงาน
อบรมกับ 9npu99NPU9

ศูนย์ดำรงธรรมผู้สนับสนุนโครงการ

เว็บลิงค์ 

ผู้สนับสนุนโครงการผู้สนับสนุนโครงการ

 

มุมข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกลยุทธ์การวิเคราะห์โครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น”
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จ.สงขลา
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเรีอนแพฯ จ.พิษณุโลก
สนใจสอบถามรายละเอียด หรือลงชื่อสมัคร แอดไลน์ ID: 9npu
-----------------------------
หลักสูตร “เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มีประสิทธิภาพ”

[ กรุงเทพฯ ] วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า)
Download! โครงการฝึกอบร


[ อุดรธานี ] วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง
Download! โครงการฝึกอบร

-----------------------------
หลักสูตร “กลยุทธ์การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
รุ่นที่ 4 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 4 เปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม เป็น โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น

(หนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมสามารถรับในวันลงทะเบียน)

Download! โครงการฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727


     
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
หลักสูตร
"แนวทางปฏิบัติการประชุมสภาเพื่อร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๓ แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม ทุนสำรอง การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน การช่วยเหลือ กรณีเกิด สาธารณภัย ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศ ป.ป.ช.
พร้อมกับเรียนรู้หลักเกณฑ์ใหม่ของกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้นำท้องถิ่น”

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จ.สงขลา
รุ่นที่ 2 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย
รุ่นที่ 4 วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

Download! หนังสือโครงการฝึกอบรม

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 # บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้ามพลาด!

โครงการอบรม
หลักสูตร “เจาะลึกกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบ e-GP หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างงานอาคาร การคำนวณราคากลาง BOQ EXCEL TEMPLATE
การเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง การควบคุมงานก่อสร้าง กลยุทธ์การปฏิบัติงานพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ภายใต้หนังสือซักซ้อมการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ”

รุ่นที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
รุ่นที่ 4 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสบาย จ.นครราชสีมา

Download! หนังสือเชิญฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727


     
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ภายใต้หลักการจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ
กรอบอัตราการตั้งจ่าย และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ร่างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ”

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ พ.ค. – ๒ ม.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จ.สงขลา
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบาย จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพฯ

Download! หนังสือโครงการฝึกอบรม


---------------------------------------------

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น
ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการประเภททั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
รองรับการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

Download! หนังสือโครงการฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727


     
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.
หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน
ประจำปี ๒๕๖๒ ในบริบท การปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๖๐
แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) (ฉบับใหม่) และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
เพื่อการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วันที่ 21 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Download! หนังสือโครงการฝึกอบรม


---------------------------------------------

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 


# บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้ามพลาด!

โครงการอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการ วิชาการ ทั่วไป และพนักงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้อง
กับอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน”

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จ.สงขลา

Download! หนังสือเชิญฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 โครงการฝึกอบรม
หลักลูตร
“การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้หลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0 ”

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 – 28 เมษายน 2562
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ จ.สงขลา
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเนวาด้าฯ จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

Download! หนังสือเชิญฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 # บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้ามพลาด!

โครงการอบรม
หลักสูตร หลักสูตร “การเสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อม
สำหรับกฎหมายเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ๒๕๖๒”

วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

Download! หนังสือเชิญฝึกอบร

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 


ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร เทคนิคการสร้างเสริมสมอง
ในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF (Executive Functions)
“ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต”

กำหนดการเดิม วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
Download! โครงการฝึกอบร

เลื่อนกำหนดการเป็น วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
Download! หนังสือแจ้งเลื่อนกำหนดการใหม่

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727     
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร

“แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่)
และการเพิ่มทักษะด้านกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

Download! หนังสือโครงการฝึกอบรม

ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ
โทร.086-345-3915 , 081-424-7930 , 084-334-2727
     
 

   


 
 
ลิ้งค์ข่าวเปิดสอบงานราชการ
เว็บลิ้งค์สำคัญภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน สถ. มาตรฐานการให้บริการ สถ. สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.ส.ท. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สำนักงาน จ.ส.ท. ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบราชการ
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP) คุณภาพชีวิตท้องถิ่น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS ระบบ KM laas ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 31 – 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ่ จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ่ จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560
ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2560
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมรอยัลแม่โขง จ.หนองคาย
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมไดมอนด์หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2559
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็่ล จ.อุดรธานี

ที่อยู่ศูนย์ประสานงานฯ เลขที่ 73 ซ.พุทธบูชา 35 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Copyrights © 2009 www.9npu9.com All Rights Reserved.


webs counters
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
        

รวมหนังสือราชการ/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ สถ